Yn cefnogi ysgolion i ddatblygu’r Gymraeg!

Fideos rhyngweithiol wedi’u teilwra i gefnogi dysgu Cymraeg mewn ysgolion cynradd a meithrinfeydd. Mae modd dangos y fideos yma i’r plant a danfon i rieni sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg

Gwyliwch eich fideo cyntaf am ddim

Oeddech chi’n gwybod:

Gall Ffa-la-la helpu eich disgyblion chi i ddatblygu sgiliau iaith?

Mae Ffa-la-la weid creu rhaglen o weithdai yn arbennig ar gyfer datblygu sgiliau iaith y Blynyddoedd Cynnar, a bydd eich disgyblion yn cael HWYL yn ei wneud!

Cysylltwch â ni

Beth allwn ni ei wneud i chi?

  • Datblygu sgiliau Cymraeg y disgyblion.
  • Datblygu sgiliau Cymraeg rhieni.
  • Sicrhau y bydd pob un yn gyfarwydd â 20 patrwm iaith allweddol.
  • Gofalu bod pob pawb yn mwynhau ffordd Ffa-la-la o ddysgu.
  • Arddangos pam bod pob ysgol yr ydym wedi ymweld â nhw wedi rhoi 5 seren i wasanaeth Ffa-la-la.

Gweler enghraifft

Sut mae’n gweithio:

  • Rydych yn chwarae cyfres o weithdai newydd  sy’n arwain disgyblion drwy bob sesiwn.
  • Mae pob gweithdy yn canolbwyntio ar ddatblygu patrymau iaith penodol.
  • Byddwch yn derbyn digon o ddeunydd ar gyfer hanner tymor cyfan.
  • Os nad ydych yn gwbl fodlon gyda’n gwasanaeth fe gewch chi ad-daliad llawn.
Cysylltwch

Tystebau

Ers cymryd rhan gyda gweithdai Ffa-la-la mae’r athrawon a’r disgyblion fel ei gilydd yn fwy brwdfrydig am yr iaith Gymraeg ac yn fwy hyderus i ymwneud â’r Gymraeg yn achlysurol o gwmpas yr ysgol. Mae’r caneuon bachog wir wedi aros gyda’r disgyblion, rwy’n eu clywed yn gyson ar yr iard chwarae yn canu’r caneuon gyda’i gilydd, mae mor braf eu clywed ac yn rhywbeth nad oedd yn digwydd cyn i ni  ddechrau defnyddio Ffa-la-la. I ni fel athrawon golyga hyn eu bod yn weithredol wrth atgyfnerthu eu patrymau iaith yn unol â gofynion a chanllawiau Llywodraeth Cymru a hynny mewn ffordd maent yn ei fwynhau

Miss Moore – Cydlynydd yr Iaith Gymraeg

Jennifer Scott, Prifathrawes Ninian Park Primary

Kieley Moore, Cyd-lynydd Cymraeg, Herbert Thompson Primary School

Ers cyflwyno Ffa-la-la mae dealltwriaeth y plant o’r Gymraeg wedi cynyddu. Erbyn hyn mae gennym blant yn y dosbarth Derbyn sy’n defnyddio’r Gymraeg yn achlysurol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd dosbarth

Jennifer Scott, Pennaeth Ysgol Gynradd Parc Ninian

IMG_2529

Gwelsom gynnydd amlwg yn hyder y plant wrth iddyn nhw ddefnyddio’r patrymau iaith. Mae adnoddau addysgol Ffa-la -la yn ardderchog

Catrin Evans, Pennaeth Ysgol Cwmbran

IMG_2528

Mae Ffa-la-la wedi bod yn ysbrydoledig i’n staff a’n plant

Kate Parry Swyddog Datblygu Gofal Plant Cyngor Pen y Bont ar Ogwr

IMG_5699

Ni allaf argymell Ffa-la-la ddigon, mae’r plant yn elwa cymaint o ddysgu Cymraeg yn y modd hwn

Athro’r Cyfnod Sylfaen, Ysgol Twyn, Caerffili

18156939_1253240341459139_1323887428032150657_n

Beth nesaf

Beth am wylio y gweithdy cyntaf AM DDIM. Rhowch eich manylion yma ac fe anfonwn ni un atoch chi!

Ymholiad

Cwestiynau Cyffredin:

C. Pam defnyddio Ffa-la-la?

Mae rhaglen Ffa-la-la yn rhoi’r cyfleoedd gorau i ddisgyblion ddatblygu’r sgil o gyfathrebu yn y Gymraeg. Bwriad ein rhaglen yn gwella’r sgil a’r defnydd o’r Gymraeg fel y gall y disgyblion ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus tu mewn a thu allan i’r dosbarth.

C. Allwch chi roi syniad i ni o gynnwys arferol gweithdy Ffa-la-la?

Gallwn. Cysylltwch gyda ni ar hwn ac fe anfonwn flas ar weithdy i chi.

C. Fydd y rhaglen hon yn ein helpu i dderbyn Gwobr Aur yn y Siarter Iaith?

Mae ein gweithdai yn annog disgyblion i fwynhau’r Gymraeg ac felly yn hyrwyddo ethos Gymraeg gadarn o fewn yr ysgol. Yn aml bydd ysgolion yn casglu lluniau, fideos ac adolygiadau gan ddisgyblion a’u cynnwys ym mhortffolio tystiolaeth yr ysgol.

C. Ar gyfer pa oedran mae’r gweithdai?

Y Cyfnod Sylfaen er bod rhai ysgolion yn dewis defnyddio’r rhaglen ar gyfer blynyddoedd eraill fel ‘profiad adfywiol o’r iaith Gymraeg’.

C. Sut ydw i’n defnyddio’r fideos?

Bydd ein holl fidoes ar gael ar dudalen Youtube preifat

C. A oes modd rhoi saib ar y fideos?

Oes. Mae pob fideo yn canolbwyntio ar batrwm iaith. Gallwch wylio’r fideo yn ei gyfanrwydd neu ddewis dangos pennod ar y tro ( patrwm iaith ar y tro).

C. Ydych chi’n darparu deunyddiau i gefnogi?

Bydd pob ysgol yn derbyn pecyn o adnoddau digidol a chopiau caled.

C. Faint o blant all gymryd rhan?

Nid oes lleiafrif na mwyafrif i’r niferoedd.

C. Oes angen i ni wneud trefniadau arbennig?

Nac oes. Gall y disgyblion gymryd rhan yn y gweithdai yn y dosbarth neu mewn gwagle mwy fel neuadd yr ysgol.

C. Oes angen i ni dalu am y gweithdai?

Oes. Mae 1 taliad i’w wneud a byddwch yn derbyn yr holl adnoddau dysgu a’r gweithdai o flaen llaw. Byddwn yn anfon y gweithdai atoch drwy’r porth aelodaeth ar-lein fel bod modd i chi gael mynediad iddynt ar unrhyw adeg.

C. Beth yw cost rhaglen o weithdai?

Cost rhaglen o weithdai yw £300.

C. Alla i weld adolygiadau’r gweithdai?

Wrth gwrs, gweler ein hadolygiadau.

C. Rydym wedi mwynhau’r Blas ar Weithdy. Beth yw’r cam nesaf?

Cysylltwch gyda ni a byddwn yn anfon dolen i’n safle aelodaeth a gallwch brynu’r rhaglen o weithdai. Os oes gennych unrhyw gwestiwn  mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn hapus i drafod dros y ffôn.