Yn cefnogi ysgolion i ddatblygu’r Gymraeg!

Gweithdai creadigol wedi’u teilwra i gefnogi dysgu Cymraeg a hybu’r defnydd o Gymraeg mewn ysgolion cynradd a meithrinfeydd. 

Oeddech chi’n gwybod:

Gall Ffa-la-la helpu eich disgyblion chi i ddatblygu sgiliau iaith?

Mae Ffa-la-la weid datblygu rhaglen o weithdai yn arbennig ar gyfer datblygu sgiliau iaith a bydd eich disgyblion yn cael HWYL yn ei wneud!

Cysylltwch â ni

Beth allwn ni ei wneud i chi?

  • Datblygu sgiliau Cymraeg y disgyblion.
  • Sicrhau y bydd pob un yn gyfarwydd â 20 patrwm iaith allweddol.
  • Gofalu bod pob pawb yn mwynhau ffordd Ffa-la-la o ddysgu.
  • Arddangos pam bod pob ysgol yr ydym wedi ymweld â nhw wedi rhoi 5 seren i wasanaeth Ffa-la-la.

Gweler enghraifft

Sut mae’n gweithio:

  • Bydd Ffa-la-la yn ymweld gyda’r ysgol yn wythnosol
  • Mae pob gweithdy yn canolbwyntio ar  un thema a datblygu patrymau iaith penodol.
  • Byddwch yn derbyn adnoddau a digon o ddeunydd ar gyfer hanner tymor cyfan.
Cysylltwch

Tystebau

Ers cymryd rhan gyda gweithdai Ffa-la-la mae’r athrawon a’r disgyblion fel ei gilydd yn fwy brwdfrydig am yr iaith Gymraeg ac yn fwy hyderus i ymwneud â’r Gymraeg yn achlysurol o gwmpas yr ysgol. Mae’r caneuon bachog wir wedi aros gyda’r disgyblion, rwy’n eu clywed yn gyson ar yr iard chwarae yn canu’r caneuon gyda’i gilydd, mae mor braf eu clywed ac yn rhywbeth nad oedd yn digwydd cyn i ni  ddechrau defnyddio Ffa-la-la. I ni fel athrawon golyga hyn eu bod yn weithredol wrth atgyfnerthu eu patrymau iaith yn unol â gofynion a chanllawiau Llywodraeth Cymru a hynny mewn ffordd maent yn ei fwynhau

Miss Moore – Cydlynydd yr Iaith Gymraeg

Jennifer Scott, Prifathrawes Ninian Park Primary

Kieley Moore, Cyd-lynydd Cymraeg, Herbert Thompson Primary School

Ers cyflwyno Ffa-la-la mae dealltwriaeth y plant o’r Gymraeg wedi cynyddu. Erbyn hyn mae gennym blant yn y dosbarth Derbyn sy’n defnyddio’r Gymraeg yn achlysurol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd dosbarth

Jennifer Scott, Pennaeth Ysgol Gynradd Parc Ninian

IMG_2529

Gwelsom gynnydd amlwg yn hyder y plant wrth iddyn nhw ddefnyddio’r patrymau iaith. Mae adnoddau addysgol Ffa-la -la yn ardderchog

Catrin Evans, Pennaeth Ysgol Cwmbran

IMG_2528

Mae Ffa-la-la wedi bod yn ysbrydoledig i’n staff a’n plant

Kate Parry Swyddog Datblygu Gofal Plant Cyngor Pen y Bont ar Ogwr

IMG_5699

Ni allaf argymell Ffa-la-la ddigon, mae’r plant yn elwa cymaint o ddysgu Cymraeg yn y modd hwn

Athro’r Cyfnod Sylfaen, Ysgol Twyn, Caerffili

18156939_1253240341459139_1323887428032150657_n

Beth nesaf

Cysylltwch er mwyn trafod pa fath o raglen sydd yn apelio

Ymholiad

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cwestiynau Cyffredin:

C. Pam defnyddio Ffa-la-la?

Mae rhaglen Ffa-la-la yn rhoi’r cyfleoedd gorau i ddisgyblion ddatblygu’r sgil o gyfathrebu yn y Gymraeg. Bwriad ein rhaglen yn gwella’r sgil a’r defnydd o’r Gymraeg fel y gall y disgyblion ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus tu mewn a thu allan i’r dosbarth.

C. Fydd y rhaglen hon yn ein helpu i dderbyn Gwobr Aur yn y Siarter Iaith?

Mae ein gweithdai yn annog disgyblion i fwynhau’r Gymraeg ac felly yn hyrwyddo ethos Gymraeg gadarn o fewn yr ysgol. Yn aml bydd ysgolion yn casglu lluniau, fideos ac adolygiadau gan ddisgyblion a’u cynnwys ym mhortffolio tystiolaeth yr ysgol.

C. Ar gyfer pa oedran mae’r gweithdai?

Pob oedran

C. Ydych chi’n darparu deunyddiau i gefnogi?

Bydd pob ysgol yn derbyn pecyn o adnoddau digidol a chopiau caled.

C. Faint o blant all gymryd rhan?

Dosbarth o blant.

C. Oes angen i ni wneud trefniadau arbennig?

Gall y disgyblion gymryd rhan yn y gweithdai yn y dosbarth neu mewn gwagle mwy fel neuadd yr ysgol.

C. Beth ydy gost y gweithdai?

£300 y diwrnod. Rydym yn ymweld gyda phob ysgol yn wythnosol dros gynod o hanner tymor neu dymor.

C. Beth yw cost rhaglen o weithdai?

Cost rhaglen o weithdai yw £300.

C. Alla i weld adolygiadau’r gweithdai?

Wrth gwrs, gweler ein hadolygiadau.