Canu Patrymau’r Gymraeg gyda Ffa-la-la

Mae ein hadnodd yn rhoi’r offer i chi fel y gallwch addysgu patrymau’r Gymraeg yn hyderus a chymell eich disgyblion i ddysgu a mwynhau’r Gymraeg. Bydd unrhyw ysgol sy’n defnyddio’r adnodd hwn yn rhoi profiad gwerthfawr i’w disgyblion. Bydd y disgyblion yn cael sylfaen dda o ran patrymau’r Gymraeg, a bydd hyn yn meithrin eu sgiliau ieithyddol o’r Cyfnod Sylfaen i Flwyddyn 6. 

Mae’r adnodd hwn yn cefnogi ac y gwella’r gwaith o addysgu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen, a hynny trwy addysgu’r Continwwm o Batrymau’r Gymraeg gan ddefnyddio dull creadigol. Y patrymau iaith hyn yw sail adnodd Ffa-la-la, sy’n ddychmygus, yn ysbrydoledig ac yn hwyl! 

Mae’r adnodd hyblyg hwn yn cynnwys casgliad o ganeuon syml, straeon, gweithgareddau creadigol a gweithgareddau ysgrifenedig, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ymarferwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg, i’w defnyddio mewn ysgolion cynradd Saesneg eu hiaith. 

Mae’r gweithgareddau a gyflwynir yn yr adnodd yn galluogi ymarferwyr i feithrin dealltwriaeth a mwynhad y disgyblion o’r Gymraeg, ac mae’n cynnwys awgrymiadau defnyddiol ar gyfer eu defnydd a’u dealltwriaeth eu hunain o’r iaith.  

Strwythur

Paratowyd yr adnodd i gynorthwyo’r ymarferydd trwy: 

  • Ddarparu caneuon bachog, a recordiwyd ymlaen llaw, i gyd-ganu â nhw, ac y gellir eu dysgu a’u canu bob dydd. 
  • Darparu straeon hwyliog sy’n dod â’r patrymau iaith yn fyw. 
  • Darparu gweithgareddau creadigol a gweithgareddau ysgrifenedig sy’n hawdd eu dilyn ac y gall yr ymarferydd eu hestyn wrth i’w hyder gynyddu. 
  • Darparu cyfle rheolaidd i feithrin sgiliau ieithyddol mewn amgylchedd hwyliog a chreadigol. 

Mae’r adnodd wedi’i rannu’n bedair adran:

  • Caneuon
  • Gweithgareddau a awgrymir
  • Straeon
  • Dau weithgaredd ysgrifenedig (Llai galluog a Mwy galluog)

Caneuon

Mae’r caneuon a ddefnyddir wedi cael eu trefnu’n benodol i helpu i addysgu pob patrwm iaith. Darperir fersiynau lleisiol ac offerynnol o bob cân er mwyn rhoi’r rhyddid i chi i addasu’r geiriau a chael hwyl gyda’r gerddoriaeth. Darperir y caneuon yn ddigidol ac ar CD. Wedi’i chynnwys yn yr adnodd, ochr yn ochr â geiriau ysgrifenedig y caneuon, y mae rhestr o eiriau a sillafiadau ffonetig, gan sicrhau bod yr adnodd hwn yn hygyrch i siaradwyr Cymraeg medrus a dysgwyr, fel ei gilydd. Wrth ddysgu iaith, ac o ran cerddoriaeth, mae ymarfer ailadroddus yn bwysig iawn, felly awgrymwn eich bod yn defnyddio’r caneuon hyn yn rhan o’ch trefn ddyddiol. 

Gweithgareddau a awgrymir

Rydym wedi creu gweithgareddau bywiog sy’n ysgogol ac sy’n cyfoethogi rhagor ar wybodaeth y disgyblion am bob patrwm iaith, ynghyd â’u dealltwriaeth ohonynt. Mae angen dull cerddorol i gyflawni rhai o’r gweithgareddau, gan ddefnyddio rhythm ac ailadrodd. Mae gweithgareddau eraill yn seiliedig ar weithgareddau amser cylch, gan alluogi’r disgyblion i fod yn gyfrifol ar y cyd am y canlyniad, ac mae eraill eto yn seiliedig ar ddrama. 

Straeon

Daw pob patrwm iaith yn fyw trwy stori wreiddiol, gan alluogi’r disgyblion i feithrin eu dealltwriaeth o bob patrwm iaith ymhellach, a hefyd i ehangu eu geirfa a gwneud cysylltiadau pwysig rhwng y gair llafar a’r gair ysgrifenedig. Rydym wedi cyflwyno cymeriadau sy’n ailymddangos ym mhob stori, gan ysgogi diddordeb nid yn unig yn y cymeriadau eu hunain ond hefyd yn y patrymau iaith a ddefnyddir trwy adrodd stori mewn modd dychmygus. 

Gweithgareddau ysgrifenedig

Mae ein gweithgareddau ysgrifenedig, y gellir eu llungopïo, yn datblygu ymhellach ddealltwriaeth y disgyblion o strwythurau brawddegau syml. Gellir addasu’r gweithgareddau deniadol hyn yn seiliedig ar allu’r disgyblion ymhob dosbarth, ond rydym wedi’u strwythuro bob tro ar gyfer dau grŵp gallu gwahanol.

 

Mae’r adnodd yn rhan hanfodol o’r cwrs. Gallwch brynnu yr adnodd am £80 yr un.